پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتمپاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم|1921035|are|پاورپوینت, فصل پنجم, علوم تجربی هفتم, از معدن تا خانه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

آهن در معادن به صورت سنگ معدن وجود دارد. سنگ معدن آهن از ترکیب اکسید های آهن تشکیل شده است. برای دست یابی به عنصر آهن باید با تغییر شیمیایی و صرف انرژی اکسیژن را از اکسید آهن جدا کنیم. برای این کار اکسید آهن را با کربن در کوره حرارت می دهند.

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.مطالب دیگر:
پیش بینی مصرف آب آشامیدنی روزانه با استفاده از سیستم منطق فازیبررسی خشكسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی)مطالعه موردی(شبیه سازی عددی الگوی جریان و سطح آزاد در اطراف یك آبشكن مستغرق در كانال مستقیم شیبدار با استفاده از نرم افزارFLOW3Dبررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم - -مخااثرپوزولانهای طبیعی كشوربردوام بتن خودتراكم دربرابر درجه حرارت های بالا مطالعه موردی روی توف سبز آبیكبررسی تاثیر جریان غیردائمی برآبشستگی پایه پل ها درحضور لایه سپریبررسی مشخصات و پایداری توده سنگهای مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبزكوهكاربرد تئوری بازیها درمدیریت منابع آب زیرزمینی با تاكید بركنترل نوسانات تراز آببررسی كاربرد زائدات كشاورزی برنج در حذف كادمیم و نیكل از محلول های آبیتخصیص منابع آب درمحدوده پروژه البرز با استفاده از مدل weapارزیابی ریسك استفاده از فاضلاب درآبیاری كشاورزی با استفاده از روش AHPاثرشیب بستر نفوذناپذیر و گرادیان هیدرولیكی برآبدهی نسبی چاه درچندنوع خاك با دانه بندی های مختلفبررسی عذدی حساسیت سازه های مختلف آبگیر به كمبود یا مازاد برداشت در شرایط جریان غیرمانذگار)مطالعه موردی شبكه آبیاری میان دربنذ كرمانشاه(بهینه یابی شبكه های آبرسانی فضای سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیك مطالعه موردی شهر اردلتخمین نوسان سطح آزاد سیال در مخازن هوایی آب با استفاده از شبك ههای عصبیپیش بینی فشار هیدرودینامیكی در كف مخازن هوایی آب با استفاده از شبكه عصبیمقایسه روشهای آبگیری از لجن با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیارهكاربرد تئوری تاسف درطراحی بهینه سامانه تشخیص آلاینده درشبكه توزیع آب شهریمطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراكم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسودهمقایسه روشهای برنامه ریزی ژنتیكو شبكه عصبی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه صوفی چای)بررسی تأثیر توأم ناهمسانی در مقاومت برشی و نفوذپذیری مصالح در پایداری و توزیع فشار آب حفرهای شیروانی های سنگی لایه لایهكربرد مدل MODSIM در ارزیابی طرح های توسعه منابع آب حوضه آبریزاثر آشفتگی بر سطح مقطع پایدار كانال های آبرفتیپیش بینی ماكزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام كننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه داربهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی